Go to Naturalis.nl

Publication list

Krekels, R.F.M.

AuthorsJ.T. Smit, R.F.M. Krekels
TitleVliegend hert Mander, beheerplan 2009-2013
PublisherEuropean Invertebrate Survey - Nederland & Bureau Natuurbalans - Limes Divergens
PlaceLeiden & Nijmegen
Year2008
Pages101
KeywordsVliegend hert; Lucanus; cervus; beheerplan; bescherming; Natura 2000; Habitatrichtlijn; beheer; maatregelen
AbstractHet vliegend hert is een beschermde keversoort met een lange ontwikkelingsduur tot
volwassen insect, minimaal 4 tot zo’n 8 jaar, en een beperkte verspreidingscapaciteit. Deze
beide facetten maken haar tot een kwetsbare soort. Daar komt bij dat de weinige
vindplaatsen veelal geïsoleerd liggen waardoor de soort extra kwetsbaar is.
Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van het vliegend hert in Nederland is de afgelopen
decennia teruggedrongen tot vier kerngebieden. Een van de twee kleine kerngebieden ligt in
de provincie Overijssel, in de omgeving van Mander.
Tot in de jaren 1980 bevond zich ook een populatie nabij Enschede die verdwenen is door
de verstedelijking. Wel worden nog steeds waarnemingen gedaan net over de grens in
Duitsland, ten oosten van Enschede, evenals ten noorden van Mander.
Daarnaast zijn nog een tweetal losse waarnemingen gedaan op de Sallandse Heuvelrug die
mogelijk op een populatie duiden.
Het doel van het voorliggende rapport is het duurzaam behouden van de populaties in het
huidige leefgebied Mander. De focus ligt met name op het verstevigen van de huidige
populaties en het onderling verbinden hiervan. Veel van de populaties in Mander zijn te
vinden, houtwallen, tuinen en in mindere mate in bosranden.
De in dit rapport voorgestelde maatregelen vormen de basis voor het behoud van het
vliegend hert in Mander. Het juiste beheer van houtwallen, bosranden en natuurgebieden zal
dankzij de verschillende beherende instanties vorm moeten krijgen. Gezien de verspreiding
van het vliegend hert zal de uitvoering over de grenzen van de formeel aangewezen
natuurgebieden heen moeten reiken. Voorlichting aan beheerders en particulieren zal de
uitvoering van de voorgestelde maatregelen zeer ten goede komen.
Document typebook
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/108763