Go to Naturalis.nl

Publication list

Sierdsema, H.

AuthorsH. Sierdsema, J.G.M. Cuppen
TitleA predictive distribution model for Graphoderus bilineatus in the Netherlands (Coleoptera: Dytiscidae).
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume24
Year2006
Pages49-54
ISSN01692453
Keywordswaterroofkevers; Dytiscidae; verspreiding; Nederland
AbstractEen voorspellend verspreidingsmodel voor de gestreepte waterroofkever Graphoderus
bilineatus in Nederland (Coleoptera: Dytiscidae)
Op verzoek van de Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van lnv is het huidige voorkomen
en de biotoopvoorkeur van de gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus onderzocht.
Om informatie te krijgen over de mogelijke verspreiding van deze Habitatrichtlijn-soort is een
voorspellend verspreidingsmodel gemaakt. Het beste model is gebaseerd op de aanwezigheid van
tien met G. bilineatus geassocieerde plantensoorten en het elektrisch geleidingsvermogen van het
water. Met behulp van dit model en de sterke associatie van de soort met laagveenbodems
zonder toplaag van zand of klei is de kans op voorkomen per kilometerhok in Nederland
berekend. Dit laat onder meer zien dat G. bilineatus in Noord-Nederland waarschijnlijk veel
wijder verspreid voorkomt dan tot op heden bekend is.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/159649