Go to Naturalis.nl

Search results

Query: classification: "42.75"

AuthorH.C. Blöte
TitleNederlandsche Hemiptera in 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie : I. Mesoveliidae, Hebridae, Veliidae, Gerridae, Hydrometridae, Aradidae, Lygaeidae en Phyrrocoridae
JournalZoologische Mededelingen
Volume13
Year1930
Issue17
Pages241-258
ISSN0024-0672
AbstractHet komt mij gewenscht voor, van de verschillende groepen van Hemiptera een catalogus te publiceeren der in 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie aanwezige, in Nederland verzamelde exemplaren, zoodra eenige dezer groepen door mij aan een revisie zijn onderworpen, evenals ik zulks in 1927 voor de Jassidae deed.
Het aantal inlandsche Hemiptera in de verzameling van 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie is sinds de publicatie van deze Jassidenlijst belangrijk toegenomen, niet alleen met veel materiaal dat verschillende entomologen in den laatsten tijd verzamelden, doch ook de collectie van wijlen den heer Mr. A. J. P. Fokker is intusschen in 's Rijks Museum ondergebracht. Hierdoor beteekent een catalogus van het materiaal in 's Rijks Museum tevens een herziening van het materiaal dat aan alle publicaties van vóór 1900 ten grondslag ligt.
Daar het oudere materiaal reeds vroeger door Fokker aan een revisie is onderworpen, was het niet steeds meer mogelijk na te gaan welke exemplaren Snellen van Vollenhoven hadden gediend als materiaal voor de opgaven in zijn faunistische publicaties; vele determinaties waren nl. zonder meer verbeterd, zoodat niet meer zichtbaar was hoe Snellen van Vollenhoven het exemplaar had genoemd.
Ik heb daarom gemeend de lijsten over Heteroptera niet in den vorm van een critische behandeling der oude literatuuropgaven te gieten, doch vindplaatsenlijsten op te maken en mij in het algemeen van speculaties over eventueele identiteit van een bepaald exemplaar met een vroeger vermeld voorwerp te onthouden.
Slechts enkele belangrijke gevallen wil ik hier vooraf memoreeren.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/149737