Go to Naturalis.nl

Search results

Query: ISSN: "0024-0672"

AuthorJ.H. Vernhout
TitleCatalogus der Nederlandische Mollusca van 's Rijks Museum van Natuurrlijke Historie
JournalZoologische Mededelingen
Volume2
Year1916
Issue5
Pages33-56
ISSN0024-0672
AbstractTerwijl ik het voornemen heb om binnenkort in dit tijdschrift een overzicht te geven van alle in Nederland waargenomen Mollusca, en tevens van de daarop betrekking hebbende litteratuur, geef ik hier een lijst van de Mollusca, in Nederland verzameld, die in 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie aanwezig zijn. Uit deze lijst, waarvan het hier volgend gedeelte de niet-marine vormen bevat, blijkt dat onze verzameling van inlandsche Mollusca nog verre van volledig is. Niet alleen zijn verscheidene soorten die in ons land voorkomen, nog niet aanwezig in 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie, maar ook is het aantal localiteiten, waarvan het museum materiaal bezit, betrekkelijk gering en zijn er nog vele streken van ons vaderland niet vertegenwoordigd.
Het is zeer te betreuren dat bij de voorwerpen, die in vroegere tijden verzameld zijn, bijna steeds een nauwkeurige vindplaats ontbreekt, ja zelfs soms in het geheel geen vindplaats is aangegeven. Uit het werk van Herklots: „De Weekdieren en Lagere dieren van Nederland" blijkt dat sommige verzamelaars de vermelding van vindplaatsen van geen of weinig belang achtten. Tevergeefs heb ik in onze verzameling gezocht naar het meerendeel der voorwerpen, die Herklots bij het schrijven van zijn boek als bewijsstukken gediend moeten hebben. Zelfs vond ik verscheidene soorten, door Herklots genoemd, niet aanwezig.
Eerst in het laatste tiental jaren is ons Museum in het bezit gekomen van materiaal van Nederlandsche Mollusca, dat beantwoordt aan de eischen die aan een verzameling van 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie gesteld moeten worden. Dit is hoofdzakelijk te danken aan de belangstelling van eenige verzamelaars, die het Museum vele voorwerpen
Classification42.73
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/149253