Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Nederlandse Faunistische Mededelingen"

AuthorsT.-H. van den Hoek, P. Verdonschot
TitleDistribution and ecology of Aulodrilus japonicus in the Netherlands (Oligochaeta: Tubificidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume23
Year2005
Pages103-112
ISSN01692453
KeywordsNederland; Verspreiding; Ecologie
AbstractVerspreiding en ecologie van de worm Aulodrilus japonicus in Nederland (Oligochaeta:
Tubificidae)
De worm Aulodrilus japonicus Yamaguchi, 1953 is in 1997 voor het eerst in ons land herkend.
Lange tijd is deze soort niet herkend vanwege de grote gelijkenis met de andere soorten in het
genus, met name A. pluriseta. In dit artikel wordt een onderzoek naar de ecologie, verspreiding
en levenscyclus in Nederland besproken. Daarnaast is de uitwendige morfologie onderzocht en
is een determinatietabel voor de soorten van het genus Aulodrilus in Nederland opgesteld.
Aulodrilus japonicus is op 38 van de 70 onderzochte locaties waargenomen, meestal als
dominante oligochaet. De soort heeft geen duidelijke voorkeur voor een bepaald habitat.
Populaties van A. japonicus vertonen een piek in aantallen in januari en van juli tot september.
Geslachtsrijpe individuen zijn alleen in juli waargenomen en kwamen in zeer lage aantallen
voor. Aulodrilus japonicus is een eurytope soort. We verwachten dat de soort algemeen in
Nederland voorkomt en waarschijnlijk ook in grote delen van de rest van Noordwest-Europa.
Classification42.71
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/94042