Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Bescherming"

AuthorsJ.T. Smit, R.F.M. Krekels
TitleVliegend hert op de Veluwe, beschermingsplan 2009-2013
PublisherEuropean Invertebrate Survey - Nederland & Bureau Natuurbalans - Limes Divergens
PlaceLeiden, Nijmegen
Year2008
Pages110
Keywordsvliegend hert; Lucanus; cervus; bescherming; habitatrichtlijn; beschermingsplan; beheer
AbstractHet vliegend hert is een beschermde keversoort met een lange ontwikkelingsduur tot
volwassen insect, minimaal 4 tot zo’n 8 jaar, en een beperkte verspreidingscapaciteit. Deze
beide facetten maken haar tot een kwetsbare soort. Daar komt bij dat de weinige
vindplaatsen veelal geïsoleerd liggen waardoor de soort extra kwetsbaar is.
Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van het vliegend hert in Nederland is de afgelopen
decennia teruggedrongen tot vier kerngebieden. Twee daarvan liggen in ieder geval deels in
de provincie Gelderland, waarmee deze provincie een centrale rol in het behoud van deze
soort in Nederland inneemt. De verspreiding binnen de Gelderse kerngebieden laat zien dat
de huidige populaties verspreid en tamelijk geïsoleerd liggen.
Het doel van het voorliggende rapport is het duurzaam behouden van de populaties in het
huidige leefgebied. De concentratiekernen van populaties op de Veluwe zijn, om de kosten te
drukken, buiten beschouwing gelaten. De focus ligt op de tussenliggende populaties en
waarnemingen. Veel van de voorgestelde maatregelen hebben betrekking op het creëren en
inrichten van verbindingszones tussen bestaande populaties. Hiermee wordt niet alleen het
behoud in de nabije toekomst gewaarborgd, maar ook de mogelijkheid gecreëerd voor een
uitbreiding van het leefgebied op langere termijn. Veel van de populaties op de Veluwe zijn
te vinden in bosranden, houtwallen en zelfs tuinen.
De in dit rapport voorgestelde maatregelen vormen de basis voor het behoud van het
vliegend hert op de Veluwe. Het juiste beheer van houtwallen, bosranden en natuurgebieden
zal dankzij de verschillende beherende instanties vorm moeten krijgen. Gezien de
verspreiding van het vliegend hert zal de uitvoering over de grenzen van de formeel
aangewezen natuurgebieden heen moeten reiken. Voorlichting aan beheerders en
particulieren zal de uitvoering van de voorgestelde maatregelen zeer ten goede komen.
Classification42.75
Document typebook
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/108762