Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Bescherming"

AuthorsM. Reemer, R. Beringen, W. van der Slikke
TitleDe knautiabij: kroon op de beemdkroon
PublisherEIS-Nederland
PlaceLeiden
Year2008
Pages50
KeywordsAndrena hattorfiana; knautiabij; Hymenoptera; Beemdkroon; Nederland; verspreiding; bescherming
AbstractSinds 2007 maakt de Knautiabij (Andrena hattorfiana) deel uit van de lijsten van aandachtsoorten die zijn
opgesteld in het kader van het Leefgebiedenbeleid van het Ministerie van LNV. De Knautiabij is
aangewezen als aandachtsoort voor het Leefgebied Heuvelland. Door de sterke binding van deze bij met
Beemdkroon (Knautia arvensis) is het in het Heuvelland een kenmerkende soort voor bloemrijke
graslanden. Deze graslanden staan in het Heuvelland sterk onder druk als gevolg van verruiging en
ongunstig beheer. Met name schrale hooilanden en lijnvormige elementen als bermen, akker- en
bosranden zijn in kwaliteit sterk achteruitgegaan. Deze gebieden worden vaak niet als natuurgebied
beheerd en vallen door hun kleinschalige karakter buiten de Ecologische Hoofdstructuur. Dit rapport
geeft beheeradviezen voor deze landschapselementen in het Leefgebied Heuvelland, met de Knautiabij als
vlaggenschip.
In 2007 zijn de populaties van de Knautiabij in het Heuvelland in kaart gebracht. Hiertoe zijn 76
kilometerhokken onderzocht waarin de soort in het verleden gevonden is of waaruit grote groeiplaatsen
van Beemdkroon bekend waren. Uiteindelijk zijn binnen die 76 kilometerhokken 109 locaties met
groeiplaatsen van Beemdkroon gevonden. De Knautiabij is in 44 kilometerhokken op 82 locaties
aangetroffen. Op basis hiervan wordt ingeschat dat deze bij in de afgelopen 20 jaar minstens 56% van zijn
areaal in het Heuvelland heeft verloren. Dit is illustratief voor de recente teloorgang van bloemrijke
graslanden in dit gebied.
De verzamelde gegevens brengen nieuwe informatie over de ecologie van zowel de Knautiabij als
Beemdkroon aan het licht. Zo werd duidelijk dat de Knautiabij aanwezig is op 90% van de onderzochte
locaties met tussen de 50 en 500 Beemdkroonplanten. Verder bleek dat Beemdkroon vooral groeit op
plekken met een zuidelijke expositie. Dergelijke informatie is gebruikt bij het formuleren van
beheermaatregelen ten gunste van bloem- en insectenrijke graslanden in het algemeen en Beemdkroon en
de Knautiabij in het bijzonder.
De resultaten van de inventarisatie in 2007 zijn gebruikt om vast te stellen voor welke locaties maatregelen
in het beheer het meest gewenst is (voor criteria zie paragraaf 3.2). In 2008 zijn 49 locaties met hoge of
middelhoge prioriteit opnieuw bezocht om de vegetatie te inventariseren en ter plekke inschattingen te
maken van het gevoerde en gewenste beheer. In hoofdstuk 5 worden algemene aanbevelingen voor beheer
ten gunste van bloem- en insectenrijke graslanden gegeven. Voor specifieke populaties van Beemdkroon
en de Knautiabij zijn deze maatregelen uitgewerkt in hoofdstuk 6. Enkele belangrijke terreinbeheerders
worden apart uitgelicht en nader besproken.
Niet alleen Beemdkroon en de Knautiabij zullen gebaat zijn bij de maatregelen zoals voorgesteld in dit
rapport. Vele andere planten- en insectensoorten die kenmerkend zijn voor bloemrijke graslanden in het
Heuvelland zullen meeprofiteren (tabel 4 en 5). Hieronder zijn verschillende andere aandachtsoorten van
(lijnvormige elementen in) het Heuvelland, vele Rode-Lijstsoorten en diverse insectensoorten met een
directe binding met Beemdkroon. Hopelijk dragen de adviezen bij aan het herstel van de zo bedreigde
bloemenrijkdom in het Heuvellandschap.
Classification42.75
Document typebook
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/122780