Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Bescherming"

AuthorsJ.T. Smit, R.F.M. Krekels
TitleVliegend hert in het Rijk van Nijmegen. Actieplan 2009-2013
PublisherEuropean Invertebrate Survey - Nederland
PlaceLeiden
Year2008
Series numberEIS2008-06
Pages25
Keywordsvliegend hert; Lucanus cervus; Rijk van Nijmegen; bescherming; ecologie
AbstractHet vliegend hert is een beschermde keversoort met een lange ontwikkelingsduur tot volwassen
insect, minimaal 4 tot zo’n 8 jaar, en een beperkte verspreidingscapaciteit. Deze beide facetten
maken haar tot een kwetsbare soort. Daar komt bij dat de weinige vindplaatsen veelal geïsoleerd
liggen waardoor de soort extra kwetsbaar is.
Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van het vliegend hert in Nederland is de afgelopen decennia
teruggedrongen tot vijf kerngebieden. Twee hiervan liggen in ieder geval deels in de provincie
Gelderland, waarmee deze provincie een centrale rol voor het behoud van deze soort inneemt. In een
eerder onderzoek is reeds een beschermingsplan voor het kerngebied de Veluwe opgesteld (Smit &
Krekels 2008a). In dit voorliggende rapport wordt een actieplan gepresenteerd voor het Gelderse
deel van het kerngebied het Rijk van Nijmegen.
Binnen dit gebied zijn twee leefgebieden te onderscheiden; de Heilig Landstichting en Dekkerswald.
Het eerste leefgebied bevat verschillende populaties, waarvan echter van geen enkele de exacte
locatie van de voortplantingsplekken bekend is. Het leefgebied Dekkerswald bevat slechts één
populatie, waarvan wel de voortplantingsplek bekend is. Deze staat al enkele jaren onder grote druk,
het is dan ook absoluut noodzakelijk dat op deze plek zo snel mogelijk maatregelen getroffen
worden. Deze plek wordt dan ook uitgebreider behandeld dan de overige deelgebieden.
Het uiteindelijke streefbeeld is om de verschillende leefgebieden binnen het Gelderse deel te
verbinden met de populaties in het Limburgse deel, rond de Sint Jansberg en aan de zuidrand van
het Reichswald. Op deze manier wordt er een groot verspreidingsgebied gecreëerd in het Rijk van
Nijmegen, waarbij met behulp van de verbindingszones uitwisseling tussen de verschillende
populaties mogelijk is en het areaal aan geschikt biotoop uitgebreid wordt.
Het doel van het voorliggende rapport is het duurzaam behouden van de populaties in de huidige
leefgebieden in het Gelderse deel van het Rijk van Nijmegen. De focus ligt met name op het
verstevigen van de huidige populaties en het onderling verbinden hiervan. Veel van de populaties in
het Rijk van Nijmegen zijn te vinden in bosranden, houtwallen en tuinen.
De in dit rapport voorgestelde maatregelen vormen de basis voor het behoud van het vliegend hert
in het Rijk van Nijmegen. Het juiste beheer van houtwallen, bosranden en natuurgebieden zal dankzij
de verschillende beherende instanties vorm moeten krijgen. Gezien de verspreiding van het vliegend
hert zal de uitvoering over de grenzen van de formeel aangewezen natuurgebieden heen moeten
reiken. Voorlichting aan beheerders en particulieren zal de uitvoering van de voorgestelde
maatregelen zeer ten goede komen.
Classification42.75
Document typebook
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/133460