Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Biologie"

AuthorsJ.T. Smit, R.F.M. Krekels
TitleHet vliegend hert in de gemeente Ede
PublisherEIS-Nederland & Bureau Natuurbalans - Limes Divergens BV
PlaceLeiden
Year2007
Pages49
KeywordsLucanus cervus; vliegend hert; verspreiding; biologie; ecologie; beheer; bescherming
AbstractHet vliegend hert is een beschermde keversoort met een lange ontwikkelingsduur tot
volwassen insect, minimaal 4 tot zo’n 8 jaar, en een beperkte verspreidingscapaciteit. Deze
beide facetten maken haar tot een kwetsbare soort. Daar komt bij dat de weinige
vindplaatsen veelal geïsoleerd liggen waardoor de soort extra kwetsbaar is.
Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van het vliegend hert in Nederland is de afgelopen
decennia teruggedrongen tot vier kerngebieden. Twee daarvan liggen in ieder geval deels in
de provincie Gelderland, waarmee deze provincie een centrale rol in het behoud van deze
soort in Nederland inneemt. De verspreiding binnen de Gelderse kerngebieden laat zien dat
de huidige populaties verspreid en tamelijk geïsoleerd liggen.
Het doel van het voorliggende rapport is het duurzaam behouden van de populaties in het
huidige leefgebied en het zoveel mogelijk onderling verbinden van de afzonderlijke
populaties. Veel van de populaties op de Veluwe zijn te vinden in bosranden, houtwallen en
zelfs tuinen.
In dit rapport wordt het enige vermoedelijk huidige leefgebied binnen het grondgebied van
de gemeente Ede beschreven, alsmede een nabijgelegen leefgebied in de omgeving van de
plaats Kootwijk. Voor beide gebieden worden de bedreigingen en gewenste maatregelen
geformuleerd.
De in dit rapport voorgestelde maatregelen vormen de basis voor het behoud van het
vliegend hert op de zuidwestelijke Veluwe. Het juiste beheer van houtwallen, bosranden en
natuurgebieden zal dankzij de verschillende beherende instanties vorm moeten krijgen.
Gezien de verspreiding van het vliegend hert zal de uitvoering over de grenzen van de
formeel aangewezen natuurgebieden heen moeten reiken. Voorlichting aan beheerders en
particulieren zal de uitvoering van de voorgestelde maatregelen zeer ten goede komen.
Classification42.75
Document typebook
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/94377