Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Biotopen"

AuthorsW. Jansen, R.M.J.C. Kleukers
TitleProject rosse sprinkhaan: monitoringverslag 2000
PublisherEuropean Invertebrate Survey - Nederland
PlaceLeiden
Year2001
Pages35
KeywordsNederland; Verspreiding; Biotopen; Bescherming
AbstractProject rosse sprinkhaan: monitoringverslag 2000
In 2000 werd voor het derde achtereenvolgende jaar de populatiedichtheid van de rosse sprinkhaan bij Schin-op-Geul bepaald. De populatiedichtheid voor 2000 wordt, net als voor 1999, geschat op 600-800 dieren. Om het leefgebied van de rosse sprinkhaan verder te vergroten worden de volgende aanbevelingen gedaan. • Fasering van het maaibeheer van het grasland van Natuurmonumenten. Dit perceel is waarschijnlijk het belangrijkste potentieel nieuwe leefgebied. Het grasland wordt sinds 2000 niet meer begraasd, maar gemaaid. Dat de rosse sprinkhaan hier nog niet gevonden is, komt waarschijnlijk door de manier van maaien; integraal en te vroeg. In figuur 4 wordt een maaischema voor het grasland voorgesteld.
• Openkappen van een strook aan de zuidzijde van het spoor (fig. 5).
• Aankoop van een aantal terreinen ten noorden van het spoor (fig. 6).
De belangrijkste is de akker, grenzend aan het grasland van Natuurmonumenten. Daarnaast zijn er een aantal kleinere extensief beheerde percelen die wat verder van de populatie verwijderd zijn. Er is getracht een relatie te vinden tussen verschillende maai-jaren en de aantallen waargenomen rosse sprinkhanen. De hoogste aantallen worden in vakken die nog niet gemaaid zijn. Er werd echter geen relatie gevonden met het laatste jaar van maaien. De interpretatie van de gegevens werd bemoeilijkt door een aantal methodologische problemen. Momenteel lijkt de populatie niet bedreigd. Het voorstel is om in 2001 en 2002 nog een zelfde telling uit te voeren en daarna met tussenpozen van 5 jaar een volledige telling uit te voeren. In de tussenjaren wordt met minimale inspanning een populatieschatting gemaakt.
Classification42.75
Document typebook
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/46541