Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Nederland"

AuthorF. Post
TitleVoorposten van de moerasspinner Laelia coenosa in Natura2000-gebieden in Nederland (Lepidoptera: Lymantriidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume30
Year2009
Pages29-38
ISSN01692453
KeywordsLaelia coenosa; Lepidoptera; Lymantriidae; verspreiding; herkenning; Nederland
AbstractEen van de grote zeldzaamheden van de Nederlandse nachtvlinderfauna is de moerasspinner Laelia coenosa. Ze is pas in 1949 in Nederland bij Swalmen ontdekt en werd vanaf 1959 weer als uitgestorven beschouwd. Het is een onopvallende vlinder met een onbeholpen vlucht, die verblijft in de oevervegetatie van kalkrijke moerassen met
galigaan. De moerasspinner heeft in Europa een verbrokkeld verspreidingsgebied, met de dichtstbijzijnde vindplaatsen vanuit Zuid-Nederland op honderden kilometers afstand. Vanaf 1967 is de vlinder regelmatig waargenomen in het zuidoosten van Noord-Brabant en Midden-Limburg maar daar is nooit veel ruchtbaarheid aan gegeven. Er zijn momenteel vijf vindplaatsen bekend en één in het aangrenzende België. Alle gebieden vallen onder de Habitatrichtlijn en dat geeft hoop op het behoud van de populaties.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/446805