Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Verspreiding"

AuthorsC. d'Udekem d'Azoc, M. Faasse, E. Dumoulin, H. de Blauwe
TitleOccurence of the Asian shrimp Palaemon macrodactylus in the Southern bight of the North Sea, with a key to the Palaemonidae of North-western Europe (Crustacea: Decapoda: Caridea)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume22
Year2005
Pages95-111
ISSN01692453
KeywordsVerspreiding; Exoot; Nederland; Determinatiesleutel
AbstractHet voorkomen van de rugstreepsteurgarnaal Palaemon macrodactylus in de zuidelijke bocht
van de Noordzee, met een determinatiesleutel tot de Palaemonidae van Noordwest-Europa
(Crustacea: Decapoda: Caridea)
In 1999 werd de rugstreepsteurgarnaal Palaemon macrodactylus Rathbun, 1902, een soort afkomstig
uit het noordwesten van de Grote Oceaan (Japan, China en Korea), als nieuwkomer voor
de Europese wateren vastgesteld. Aanvankelijk langs de Atlantische kust van Zuidwest-Spanje
en in 2001 in de zuidelijke Noordzee bij Engeland. Tijdens een inventarisatie van de auteurs
in 2004 werd de rugstreepsteurgarnaal op verschillende plaatsen langs de kust van Nederland
(van IJmuiden tot Zeeland) en langs de kust van België alsook ver stroomopwaarts in de
Westerschelde, verzameld. Langs de Noord-Franse kust (te Calais en Dunkerque) werd de soort
niet gevonden. Het blijkt dat P. macrodactylus in de zuidelijke bocht van de Noordzee al op vele
plaatsen in diverse wateren voorkomt en het is zeer waarschijnlijk dat dit gebied al verscheidene
jaren geleden ‘veroverd’ werd. Een monster van 1999 uit de Westerschelde (Walsoorden) ondersteunt
deze hypothese. De oorspronkelijke locatie van introductie is uit de beschikbare gegevens
niet af te leiden. De auteurs maken aannemelijk dat scheepvaart een belangrijke rol heeft
gespeeld bij de verspreiding in Europa. Wellicht is een verdere areaaluitbreiding van de soort
niet meer te stuiten. De morfologie en het kleurpatroon van de rugstreepsteurgarnaal worden
uitgebreid beschreven en geïllustreerd. Een nieuwe determinatiesleutel voor de Palaemonidae
van West-Europa wordt gepresenteerd, waarin de nieuwkomer P. macrodactylus is opgenomen.
Classification42.71
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/94031