Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:236295

AuthorJ.T. Smit
TitleActuele en potentiële verspreiding van het vliegend hert in Nederland
PublisherEuropean Invertebrate Survey - Nederland
PlaceLeiden
Year2007
Series numberEIS2007-08
Pages27
KeywordsLucanus cervus; vliegend hert; verspreiding; actueel; potentieel; Nederland
AbstractIn 2007 heeft EIS-Nederland in opdracht van het Expertise centrum van het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een onderzoek uitgevoerd naar de verspreiding van
het vliegend hert. De focus bij deze inventarisatie lag op het in beeld brengen van de
verspreiding op een schaal van 10*10 kilometer. Deze gegevens zijn van belang voor het
bepalen van de range van de soorten van de Habitatrichtlijn ten behoeve van toekomstige
rapportages van LNV over de staat van instandhouding aan de EU. De focus van het
onderzoek in 2007 lag nadrukkelijk op drie gebieden waar ooit waarnemingen zijn gedaan
(betrouwbaar of onduidelijk) en waarvan onduidelijk is of er zich populaties van het vliegend
hert bevinden: Holterberg, Utrechtse Heuvelrug en Vriezeveen. Dit onderzoek betrof een
inhaalslag verspreidingsonderzoek in het kader van het Amendement van der Ham.
De voorgenomen doelen daarbij waren:
- Achterhalen of het vliegend hert ook buiten de vier kernverspreidingsgebieden voor
komt.
- Achterhalen of er voortplantingspopulaties aanwezig zijn buiten de vier
kernverspreidingsgebieden.
- Inzicht krijgen in de verschillen tussen het potentiële en actuele verspreidingsgebied
van het vliegend hert.
In 2007 is er een groot mediaoffensief ontketend. In totaal werden er 3.611 persberichten
verstuurd aan landelijke en regionale media en 607 posters naar bezoekerscentra, campings,
bungalowparken etc. Dit leverde in totaal 664 waarnemingen op, waarvan er 517
daadwerkelijke betrekking hadden op het vliegend hert. De overige 147 waarnemingen
(22%!) had betrekking op 13 verschillende soorten andere ongewervelden.
Uit de drie focus gebieden zijn geen aanvullende waarnemingen binnengekomen, ook kon
middels veldwerk de aanwezigheid niet vastgesteld worden.
Drie van de betrouwbare waarnemingen vallen op door de afgelegen vindplaatsen:
Hilversum, Mijdrecht en St. Odilienberg. Van de eerste twee waarnemingen wordt
aangenomen dat het gaat om versleepte exemplaren. Bij St. Odilienberg zijn er echter
aanwijzingen dat er mogelijk een populatie aanwezig is in de omgeving, hetzij in Nederland,
dan wel in het aangrenzende bos in Duitsland. Naar aanleiding van de enorme hoeveelheid
waarnemingen van dit jaar verandert het actuele verspreidingsgebied niet.
Als potentieel verspreidingsgebied worden de Holterberg, de Utrechtse Heuvelrug en, op
basis van de waarneming van 2007 gecombineerd met de reeds bestaande informatie uit die
omgeving, St. Odilienberg beschouwd. Vriezeveen wordt mede gezien de biotoop en het
uitblijven van nieuwe waarnemingen niet als potentieel leefgebied van het vliegend hert
beschouwd.
Classification42.75
Document typebook
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/54440