Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:294420

AuthorsB. Koese, E.P. de Boer, J.G.M. Cuppen, J. Schut, J. Tienstra
TitleDe gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus in Zuidoost-Friesland: inhaalslag 2008
PublisherEIS-Nederland
PlaceLeiden
Year2008
Pages34
Keywordsgestreepte waterroofkever; Graphoderus bilineatus; faunistiek; bescherming; Habitatrichtlijn
AbstractIn het kader van het project “Inhaalslag Verspreidingsgegevens Ongewervelden” in opdracht van het
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) doet Stichting-EIS sinds een aantal
jaar onderzoek naar de verspreiding van de beschermde Gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus.
Om dit onderzoek efficiënt en doelgericht te kunnen uitvoeren is een model ontwikkeld dat de kans op
voorkomen van de soort in een bepaald kilometerhok voorspelt op basis van indicatieve planten,
gegevens over het electrisch geleidingsvermogen (EGV) en de aanwezigheid van laagveen (Sierdsema &
Cuppen 2006). De eerste versie van dit model bleek de aanwezigheid van de soort redelijk goed te
kunnen voorspellen in gebieden waaruit zowel flora- als EGV-gegevens bekend waren (Cuppen et al.
2007). Gebieden zonder vegetatiegegegevens waren tot dusver niet onderzocht. Het doel van deze
inhaalslag was om de betrouwbaarheid te toetsen van de kansberekeningen zonder vegetatiegegevens
volgens het tweede, aangepaste verspreidingsmodel uit 2007. Hiertoe zijn op grond van een aantal
criteria (zie paragraaf 1.2 blz. 10) dertig kilometerhokken in Zuidoost-Friesland geselecteerd die in 2008
onderzocht zijn.
In september 2008 heeft de provincie Friesland zich bij het project aangesloten met het verzoek om het
aantal te inventariseren kilometerhokken uit te breiden. Hierdoor konden in het najaar van 2008 nog eens
66 (in totaal dus 96) kilometerhokken onderzocht worden.
De gestreepte waterroofkever werd tijdens het onderzoek in acht kilometerhokken gevangen. Alle
nieuwe vondsten zijn gelegen in en rond het natuurgebied de Rottige meente. Momenteel is de
Gestreepte waterroofkever bekend uit 34 van de in totaal 155 in Friesland onderzochte kilometerhokken
in de periode 2000-2008. De verspreiding in Friesland blijkt sterk versnipperd en verdeeld over vijf
kerngebieden te weten de Rottige meente, de Blaugerzen bij Akmarijp, de Deelen en polders rond
Luinjeberd, het polderhoofdkanaal bij Nij Beets en de Bancopolder bij Lemmer.
Op nationale schaal is de soort nu bekend uit 89 kilometerhokken, 33 uurhokken (=5x5 kilometerhokken)
en 17 10x10 kilometerhokken.
Er werd geen correlatie gevonden tussen de voorspelde trefkans (op basis van uitsluitend EGV) en de
waargenomen trefkans, waaruit geconcludeerd kan worden dat de gebruikte parameters (flora, EGV en
laagveen) alleen in combinatie een voorspellende waarde hebben.
Classification42.75
Document typebook
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/124705