Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:317982

AuthorA.L.J. Sunier
TitleVertigo substriata Jeffreys, faunae neerlandicae nova species, een zoogenaamd glaciaalrelikt
JournalZoologische Mededelingen
Volume9
Year1926
Issue6
Pages113-178
ISSN0024-0672
AbstractI. HET NEDERLANDSCHE MATERIAAL VAN VERTIGO SUBSTRIATA JEFFR..
Onder het vaak interessante materiaal van Nederlandsche Mollusca, dat den laatsten tijd door de Heeren W. F. van Hell en J. A. Nijkamp, studenten in de biologie te Leiden, aan 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie werd afgestaan, trof ik in Mei van dit jaar (1925) een aantal exemplaren aan van Vertigo substriata Jeffreys. Voor zoover ik kan nagaan, werd van deze soort het voorkomen in Nederland nog nimmer in de litteratuur vermeld. Wel noemde Druyvesteyn (71) 1) in 1922 Vertigo substriata Jeffr. als een soort, die misschien ook in Nederland gevonden zou kunnen worden.
Mejuffrouw W. S. S. van Benthem Jutting, assistente aan het Zo├Âlogisch Museum der Universiteit van Amsterdam, die ik steeds bereid vond mij met haar litteratuurkennis op malacologisch gebied bij te staan, schreef mij, dat ook zij van meening is, dat Vertigo substriata Jeffr. inderdaad nieuw is voor de Nederlandsche fauna. 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie bezit thans van Vertigo substriata Jeffr. het volgende Nederlandsche materiaal: a. 6 exemplaren, coll. W. P. van Hell, Meer en Bosch bij Loosduinen, 15 IV 1925; b. 4 exemplaren, coll. J. A. Nijkamp, Meer en Bosch bij Loosduinen, 12 V 1925; c. 1 exemplaar, coll. P. P. de Koning, Noordwijkerhout, 21 V 1925; d. 3 exemplaren, coll. J. A. Nijkamp, Meer en Bosch bij Loosduinen, 28 V 1925; e. 3 exemplaren, coll. A. L. J. Sunier, Meer en Bosch bij Loosduinen,
Classification42.73
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/149268