Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:318429

AuthorA.M. Buitendijk
TitleNaalijst van Nederlandsche Collembola
JournalZoologische Mededelingen
Volume13
Year1930
Issue4
Pages53-75
ISSN0024-0672
AbstractAan het slot van zijn dissertatie geeft J. TH. OUDEMANS in 1886 een lijst van Nederlandsche Thysanura en Collembola; deze lijst wordt door denzelfden schrijver in het hoofdstuk Collembola in „De Nederlandsche Insecta" (1900) met eenige soorten aangevuld. Verder vinden we, voor zoover mij bekend, in de literatuur nergens opgaven over onze inlandsche vormen. Daar de naamlijst van OUDEMANS echter verouderd is, is er reden een aanvulling te geven. De hier volgende lijst is zeer zeker niet volledig; in ons land zullen wel meer dan de hier volgende 58 soorten voorkomen.
Aan allen, wier namen hieronder genoemd worden en die mij bij het verzamelen van materiaal behulpzaam waren, ook hier nog mijn dank. Het materiaal, dat mij ter beschikking stond, bevindt zich thans grootendeels in 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie te Leiden. Volledigheidshalve worden in de volgende lijst de vindplaatsen uit de lijst van
OUDEMANS
overgenomen; achter deze overgenomen vindplaatsen is een (O.) geplaatst.
Voor het gemak van den lezer zullen achter de thans gebruikelijke namen, die uit de lijst van Oudemans tusschen haakjes worden opgenomen.
Orde: Collembola Lubb.
Suborde: Arthropleona Börn.
Superfamilie: Poduromorpha Börn.
Familie: Poduridae (Lubb.).
Genus: Podura L.
Podura aquatica L.
Amsterdam; op slootwater, Juni 1886 (O.).
Noordwijk; Maart 1927 en vorige jaren, op water in een regenton; opgave Dr. J. Verwey.
Classification42.74
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/149715