Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:327156

AuthorsB. Koese, J.G.M. Cuppen
TitleSampling methods for Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae).
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume24
Year2006
Pages41-47
ISSN01692453
Keywordswaterroofkevers; Dytiscidae; inventarisatiemethoden
AbstractOnderzoek naar vangmethodes voor Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae)
Als onderdeel van een integrale studie naar de waterroofkever Graphoderus bilineatus in
Nederland (in opdracht van het ministerie van lnv), werd een vergelijkend onderzoek uitgevoerd
naar verschillende vangstmethodieken. Het doel was om tot een inventarisatieprotocol
te komen. Er werden twee vergelijkingen uitgevoerd. Allereerst werden keverfuiken (gemaakt
van frisdrankflessen) al dan niet voorzien van lokaas (kattenvoer, kippenlever of zonder aas) met
elkaar vergeleken. Vervolgens werd op grond van deze resultaten de effectiviteit onderzocht van
de beste fuik (met kippenlever), ten opzichte van het schepnet. Het blijkt dat aas onmisbaar is
bij het gebruik van fuiken, daar in de lege fuiken geen enkele waterroofkever werd verzameld.
Met kattenvoer werden gelijke aantallen van G. bilineatus verzameld als met kippenlever. Echter,
omdat alle exemplaren dood bleken in de fuiken met kattenvoer werd het onderzoek voortgezet
met kippenlever. Cybister lateralimarginalis komt beter op het kattenvoer af dan op lever, van de
andere Dytiscidae werden ongeveer gelijke aantallen verzameld. De vergelijking tussen fuiken
met kippenlever en het macrofaunanet leverde ongeveer dezelfde aantallen G. bilineatus op bij
dezelfde tijdsinspanning in het veld. Het succes van beide methodes is echter afhankelijk van
de biotoopstructuur: in overhoeken, kopeinden en inhammen lijkt het net succesvoller te zijn,
de fuik in homogene biotopen, zoals rechte sloten. De reistijd naar het te bemonsteren gebied
is een belangrijke post in de vergelijking, omdat bij fuikbemonstering tweemaal een bezoek aan
het terrein gebracht moet worden.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/159646