Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:504378

AuthorsL.F. de Beaufort, L.P. de Bussy
TitleVogels van de Oostkust van Sumatra
JournalBijdragen tot de Dierkunde
Volume21
Year1919
Issue1
Pages229-276
ISSN0067-8546
AbstractDe verzameling van vogels, eieren en nesten, welke aan de beschrijving op de volgende bladzijden ten grondslag ligt, is in de jaren 1912—1915 bijeengebracht in dat gedeelte van het gouvernement Oostkust van Sumatra, waarvan hierachter een schetskaartje met eenige der in den tekst het meest vermelde vindplaatsen gegeven wordt.
Het determineeren geschiedde in Nederland door DE BEAUFORT; van zijn hand afkomstig zijn dus, behalve de wetenschappelijke namen, ook de systematische aanteekeningen, die bij een aantal soorten gegeven worden.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/548031