Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:505976

AuthorG.L. Hofsteenge
TitleMineragraphisch onderzoek der loodzinkertsen uit de Bergamasker Alpen
JournalLeidse Geologische Mededelingen
Volume6
Year1933
Issue1
Pages59-78
ISSN0075-8639
AbstractIn deze publicatie zal het mineragraphisch onderzoek der loodzinkertsen met hunne eventueele begeleiders bariet en fluoriet uit het Ladinien der Bergamasker Alpen behandeld worden. Na een historisch overzicht van den mijnbouw, die in deze streken reeds aan het begin onzer jaartelling uitgeoefend werd, zal een korte samenvatting der topographie en stratigraphie volgen, waarna de resultaten van het microscopisch onderzoek volgens de methode Schneiderhöhn een plaats zullen vinden.
Het onderzochte materiaal is bijeengebracht door de heeren Beyerinck en Visser en door schrijver dezes, gedurende den tijd dat zij voor geologische kaarteeringswerkzaamheden in de Bergamasker Alpen vertoefden. Het materiaal is afkomstig uit de mijncentra gelegen in het gebied tusschen den Brembo en den Serio. In zijn „La géologie de la vallée du Brembo et de ses affluents entre Lenna et San Pellegrino” (Lit. 2) heeft schrijver dezes reeds uitvoerig de stratigraphie en de topographie van de Valle Brembana beschreven, zoodat met een korte samenvatting der stratigraphie en der topographie volstaan kan worden. Hoewel Beyerinck binnen korten tijd een geologische studie van het centraal gelegen gebied het licht hoopt te laten zien, was hij toch zoo vriendelijk mij eenige stratigraphische gegevens te verstrekken, die in de samenvatting verwerkt werden.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/549750