Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:506312

AuthorsN.W. Broodbakker, J. Coosen
TitleOnderzoek naar de macrofauna van de “Vereenigde Harger en Pettemerpolder” (een brakwatergebied in Noord-Holland)
JournalVerslagen en Technische Gegevens
Volume26
Year1980
Issue1
Pages1-45
ISSN0928-2386
Abstract11. Samenvatting In de “Vereenigde Harger en Pettemerpolder”, een brakwatergebied achter de Hondsbossche Zeewering in Noord-Holland, werd een macrofauna-inventarisatie op 20 punten verricht. Dit mede om de representativiteit van de 5 monsterpunten van Provinciale Waterstaat Noord-Holland in dit gebied te kunnen toetsen. Door middel van cluster-analyse konden de monsterpunten worden opgesplitst in vier groepen, met specifieke macrofauna-combinaties. Belangrijke grenzen werden gevonden bij 0,25 g Cl/l gem., ergens tussen de 0,7 en de 1,0 g Cl-/l gem., en bij 2,5 g Cl-/l gem.. De specifieke hierbij behorende soortencombinaties zijn weergegeven in bijlage V De clustering bleek in hoge mate gecorreleerd te zijn aan het zoutgehalte. De saprobiegraad voor de zoetere punten, berekend volgens Pantle & Buck met indicatorwaarden van Sladecek, ligt voor de meeste punten in het bovenste gedeelte van het β – mesosaprobe gebied. Fysisch-chemisch gezien is het water polytroof, mede door de voedselrijke zoute kwel.
Voor de meest voorkomende soorten werd de zoutgehalte-range bepaald, en de seizoensinvloeden bekeken.
De monsterpunten van Provinciale Waterstaat Noord-Holland geven bekeken vanuit de gestelde doelstelling een redelijk beeld van de variaties in dit gebied. Voor een gedetailleerd beeld van de macrofaunagemeenschappen is het aantal monsterpunten van Provinciale Waterstaat ta klein, hiervoor zou dan ook in de herfst gemonsterd moeten worden. Over het algemeen werden minder soorten en kleinere aantallen gevonden.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/550098