Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:506331

AuthorN.W. Broodbakker
TitleVergelijkend onderzoek naar de macrofauna van de Polder Schagen (N-H)
JournalVerslagen en Technische Gegevens
Volume29
Year1981
Issue1
Pages1-23
ISSN0928-2386
AbstractHet onderzoek werd uitgevoerd in de Polder Schagen, een polder in Noord-Holland, ten zuiden van de stad Schagen ( Topogr.krt 14 D; bijlage I A) . Doelstelling van het onderzoek was om door middel van een ""fijnmazige"" macrofaunabemonstering te toetsen of de globale bemonstering zoals die in het kader van de provinciale milieuïnventarisatie door de Provinciale Waterstaat van Noord-Holland in dit gebied werd uitgevoerd, voldoende representatief is. Uit de resultaten van een dergelijk onderzoek in de ""Vereenigde Harger & Pettemerpolder (Noord-Holland), bleek namelijk dat de globale monstername van Provinciale Waterstaat in dat gebied minder soorten en kleinere aantallen opleverde (Broodbakker & Coosen, 1981). Vanwege de gecompliceerde hydrologie van deze polder (zoutgehalte-gradiënten) was dit verschil verklaarbaar. Om te toetsen of in een polder waarvan de hydrologie eenvoudiger is, de monstername van Provinciale Waterstaat meer representatief is, werd de ""Polder Schagen"" in onderling overleg als onderzoeksgebied gekozen. In deze polder werden door de sectie hydrobiologie van de Provinciale Waterstaat vijf punten op macrofauna bemonsterd. Ter vergelijking werden voor dit onderzzoek vijftien gevariëerde punten op macrofauna bemonsterd. Alle genoemde punten zijn aangegeven in bijlage 1.
In dit rapport zal getracht worden om het voorkomen van bepaalde macrofaunalevensgemeenschappen met behulp van clusteranalyse te registreren en met rangcorrelatietoetsen te relateren aan fysisch-chemische factoren. Tevens zullen de resultaten met de literatuur vergeleken worden.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/550117