Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:506346

AuthorsJeroen Kroese, Frits van Leeuwen
TitleAmfibieen rond Ambleteuse 1977
JournalVerslagen en Technische Gegevens
Volume19
Year1979
Issue1
Pages1-63
ISSN0928-2386
AbstractIn 1977 hebban we in het gebied rond Ambleteuse amfibieën bestudeerd. Bij inventarisatie troffen we Triturus vulgaris, T. helveticus, T.alpestris, T.cristatus. Rana temporaria, Hyla arborea, Bufo bufo, B. calamita, Alytes obstetricans, Pelodytes punctatus en Salamandra salamandra aan. Verschillend van voorgaande jaren was dat T.helveticus midden in de duinen bij Ambleteuse werd gevonden en dat P.punctatus frequenter en ook iets noordelijker voorkwam. R.arvalis en R.esculenta zijn in tegenstelling tot ’74 en ’75 niet aangetroffen. De vangstresultaten over de afgelopen vier jaar in de poelen die wij bezocht hebben, zijn gerangschikt in een tabel. Met behulp van gemerkte dieren konden we in een klein gebied, met dicht bijelkaar gelegen poelen aantonen dat watersalamanders zich tussen de voortplantingspoelen verplaatsen, waarbij T.alpestris het meest actief is. Tevens kwam naar voren dat het hoogtepunt van de voortplantingstijd voor T.cristatus iets later valt dan voor de andere watersalamanders. Onderzoek naar eiafzet leverde op dat voorkeur voor bepaalde planten samenhangt met de morfologie en beschikbaarheid op het moment van eiafzet en dat er van specifieke relaties waarschijnlijk geen sprake is. Op plastic planten worden ook eieren afgezet, bij voorkeur vlak onder het wateroppervlak. De eieren op dit kunstmatig substraat ontwikkelen zich tot levenskrachtige larven.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/550132