Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526466

AuthorsJacob Koopman, Karst Meijer
TitleDe flora van de Waddeneilanden
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume21
Year1995
Issue4/5
Pages165-177
ISSN0017-2294
AbstractBinnen de districten Friesland-West en Friesland-Oost vormen de Waddeneilanden een apart verhaal. De bereikbaarheid en vervoerskosten vormen praktische obstakels om de eilanden ‘even’ te inventariseren. Bij ons kwam dan ook spoedig de gedachte op om eiland voor eiland aan te pakken. Vanaf 1990 werd per jaar één eiland geïnventariseerd, achtereenvolgens Ameland, Vlieland, Schiermonnikoog en Terschelling. Van de inventarisaties werd verslag gedaan in een rapport, dat telkens twee jaar na het veldwerk verscheen.¹²³ Terschelling, het grootste Friese Waddeneiland, is in 1993 op 10 kilometerhokken na geïnventariseerd. De inventarisatie van deze laatste hokken zal in de zomer van 1995 plaatsvinden. Uiteraard volgt daarna de rapportage.
Hier richten we ons op de drie eilanden waarover reeds een rapport is verschenen. Eerst wordt kort een karakteristiek per eiland gegeven, vervolgens wordt er gekeken naar overeenkomsten en verschillen tussen de onderzochte eilanden.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/566885