Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526690

AuthorsJ. Mennema, G. Renaud-Nooy van der Kolff
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume11
Year1982
Issue6
Pages143-144
ISSN0017-2294
AbstractAnon., Natuur in Middelburg, een onderzoek naar natuurwaarden in de binnenstad, Gemeentewerken Middelburg, Bureau Plantsoenen, Middelburg, 1981, 44 pag. + bijlagen, fotokopie.* Hierin is onder meer opgenomen een lijst van ca. 300 hogere planten, die zich spontaan in Middelburg hebben gevestigd.
J. Duvigneaud, J.-L. Mériaux en D. van Speybroeck, La conservation des pelouses calcaires de Belgique et du Nord de la France; nécessité de leur protection, proposition d’intervention et methodes de gestion, Institut Européen d’Écologie, Metz, 1982, 42 pag., Fr. frs. 45 (inclusief portokosten Fr. frs. 55, te bestellen bij Institut Europeen d’Écologie). Een warm pleidooi voor het behoud van de in het algemeen ernstig bedreigde kalkgraslanden van België en Noord-Frankrijk.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567101