Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526824

AuthorsJ. Mennema, G. Renaud-Nooy van der Kolff
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume12
Year1984
Issue5
Pages112-112
ISSN0017-2294
AbstractE.M. Blaauw en M.C. Waalewijn, Een vegetaliekartering van Kijfhoeken Bierlap, Vakgroep Botanische Oecologie, Utrecht, 1984, 81 pag. + bijlagen, fotokopie.* Wederom een vegetatiekartering van een gedeelte van het tussen Den Haag en Wassenaar gelegen duingebied.
H.W.J. van Dijk, Invloeden van oppervlakte-infiltratie ten behoeve van Duinwaterwinning op kruidachtige oevervegegaties, Dissertatie Landbouwhogeschool, Wageningen, 1984, 240 pag.*
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567233