Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526827

AuthorHenk Siebel
TitleNatuurontwikkeling in het Rivierengebied
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume21
Year1995
Issue3
Pages121-121
ISSN0017-2294
AbstractEen opvallend verschijnsel in natuurontwikkelingsterreinen langs de grote rivieren is de aanwezigheid van uitgebreide ruigtekruidenvegetaties. Om kansen van andere soorten in de uiterwaarden aan te geven, is het zinvol na te gaan door welke factoren deze ruigte kan worden teruggedrongen.
Rivieren hebben een sterk eutrofiƫrende werking op de uiterwaarden wat het ontstaan van ruigte bevordert. Terwijl andere verontreinigingen in het rivierwater afnemen blijft de nutriƫntenbelasting hoog. Na afgraven van de voedselrijke toplaag zal er opnieuw voedselrijk slib in de zich hier ontwikkelende vegetatie worden ingevangen, zodat dit veelal slechts tijdelijk effect heeft. Minder voedselrijke situaties in de uiterwaarden komen met name op hoge delen van oeverwallen voor. Hier liggen kansen voor soorten van rivierduingraslanden. Kansen voor soortenrijkere begroeiingen van (wissel)vochtige graslanden liggen juist binnendijks waar wel overstroming optreedt maar dan door kwelwater.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567236