Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:526915

AuthorsJ. Mennema, G. Renaud-Nooy van der Kolff
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume12
Year1984
Issue4
Pages87-87
ISSN0017-2294
AbstractA. Bosch, Het Steenbergerveld en omgeving, Stageverslag Rijks Hogere Landbouwschool, Groningen, 1984, 37 pag. + bijlagen, fotokopie.* Streeplijsten en vegetatieopnamen van het natuurmonument Steenbergerveld, gem. Norg, Dr., als resultaat van een door de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten geëntameerd veldonderzoek.
P. Bremer, Een biologisch meetnet voor de luchtverontreiniging met behulp van epiphytische korstmossen, deel 2. Nadere analyse van de gegevens, RIN-rapport 83/17, Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum, 1983, 44 pag., fotokopie, ƒ 6,70 (te bestellen via gironummer 949402 van het RIN te Arnhem, onder vermelding van het rapportnummer). Het resultaat van een driejarig onderzoek, waarin door het fotograferen van diverse korstmossen — vooral Parmelia sulcata — de groei en de verjonging kon worden bestudeerd in relatie tot de luchtverontreiniging.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567319