Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527066

AuthorJ. Mennema
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume7
Year1975
Issue12
Pages214-214
ISSN0017-2294
AbstractR. VAN APELDOORN & H. HUISMAN, De benedenloop van de Drentse Aa en haar omgeving; botanische inventarisatie met bespreking van planologische en beheerskundige aspecten. Laboratorium voor Plantenoecologie, Haren, 1975, stencil, VI +150 pag.+ 5 bijlagen, ƒ 3,50. Behalve een inventarisatie van de vegetatie van dit ca. 5 km² grote gebied ten zuiden van Groningen en het op grond daarvan formuleren van voorstellen voor aankoop en beheer, is er ook een onderzoek gedaan naar de relatie tussen een aantal abiotische factoren, die een rol spelen in het gebied en is een beeld geschetst van de belangrijkste menselijke ingrepen en de gevolgen daarvan voor het landschap en de vegetatie.
B. K. BOOM, Flora der gekweekte kruidachtige gewassen, 3e druk. Geïllustreerde handleiding bij het bepalen van de in Nederland voorkomende soorten, variëteiten en cultuurvariëteiten van gekweekte, winterharde vaste planten, twee- en eenjarige kruiden alsmede bol- en knolgewassen. H. Veenman & Zonen, Wageningen, 1975, 463 pag., 59 fig., ƒ 65,40. Deze bijgewerkte druk is in grote trekken gelijk aan de in 1970 verschenen 2e druk (zie Gorteria 6, 1972, p. 72).
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567469