Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527160

AuthorsGer Londo, Iet Londo-Eeken
TitleTijlozen in Nederland, wild en verwilderd: Colchicum autumnale L., C. tenorei Hort. en C. byzantinum Ker-Gawl.
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume32
Year2007
Issue6
Pages149-159
ISSN0017-2294
AbstractVan het geslacht Colchicum is alleen C. autumnale inheems in Nederland. Behalve deze soort wordt een aantal uitheemse Colchicum-soorten gekweekt waarvan enkele verwilderd zijn aangetroffen.
Deze soorten, met name C. tenorei en C. byzantinum, kunnen tot verwarring met C. autumnale leiden, vooral door het feit dat beschrijvingen in flora’s en tuinboeken niet altijd correct bleken. Dit was aanleiding tot nader onderzoek van Colchicum-soorten in onze tuin, in enkele botanische tuinen en in natuurgebieden in Nederland. Het bleek dat C. tenorei (ook wel geschreven als C. tenorii) werd verkocht als C. autumnale. Colchicum tenorei groeit in Zuid-Italië en werd beschreven door Parlatore.
Volgens Dr. K. Persson (Universiteit Göteborg) is de kans groot dat hetgeen onder deze naam gekweekt wordt, afwijkt van de oorspronkelijk beschreven soort. Daarom is het volgens Persson juister de soort C. tenorei Hort. te noemen in plaats van C. tenorei Parl. In een tabel worden de kenmerken gepresenteerd van C. autumnale, C. tenorei en C. byzantinum.
Among the members of the genus Colchicum only C. autumnale is indigenous in the Netherlands.
Besides this species, several exotic Colchicum species have been cultivated. Some of these latter species have run wild. Especially C. tenorei and C. byzantinum may be confused with C. autumnale.
Descriptions of Colchicum species in floras and garden books have not always proved to be correct.
Hence the decision to study the Colchicum species in our garden, a few botanical gardens, and natural areas in the Netherlands. It became evident that Colchicum tenorei (also written as C. tenorii) has been sold under the name of C. autumnale. Colchicum tenorei occurs in South Italy and has been described by Parlatore. According to Dr. K. Persson (Göteborg University), the species that is cultivated under this name is probably deviating from Parlatore’s original species and should be called C. tenorei Hort. instead of C. tenorei Parl. The features of C. autumnale, C. tenorei, and C. byzantinum are presented in a table.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567560