Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527243

AuthorNN
TitleBoekbespreking
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume7
Year1974
Issue1
Pages13-16
ISSN0017-2294
AbstractE. VAN ROMPAEY & L. DELVOSALLE, met de medewerking van J. E. de Langhe, A. Lawalrée en L. Reichling en de leden van het Instituut voor het Floristisch Onderzoek van België, Atlas van de Belgische en Luxemburgse Flora, Pteridofyten en Spermatofyten. Nationale Plantentuin van België, Brussel, 1972, 25 pag. + 1530 verspreidingskaarten, 350 F.
Na de Atlas över växternas utbredning i Norden van HULTÉN (1950) en de Atlas of the British Flora van PERRING & WALTERS (1962) is nu ook de Atlas van de Belgische en Luxemburgse Flora verschenen. Wie in het voorwoord leest, dat het onderzoek voor het verkrijgen van de gegevens voor de atlas van onze zuiderburen is ingesteld naar het voorbeeld van de Nederlanders Goethart en Jongmans, kan een gevoel van gerechtvaardigde jaloezie op het bereikte resultaat van Van Rompaey c.s. ternauwernood onderdrukken. De Atlas van de Nederlandse Flora, waarvoor de floristische inventarisatie het voorbeeld werd voor onze nabuurlanden, is nog steeds niet verschenen. De oorzaken hiervan zijn onlangs uitvoerig besproken in het Vakblad voor Biologen (MENNEMA, 1971) en kunnen worden samengevat in een tweetal argumenten; de beschikbare IVON-gegevens zijn vaak, vooral met betrekking tot de minder algemene soorten, onvolledig en het is noodzakelijk om een onderscheid te maken tussen oude (van vóór 1950) en recente (van ná 1949) gegevens. Het is vooral het eerste argument, dat het verschijnen van de verspreidingskaartjes hier in Nederland zo zeer vertraagt. Onze Belgische vrienden zijn over dit bezwaar heengestapt met als resultaat de hier besproken atlas. Men kan hierover natuurlijk verschillend denken. Wat is belangrijker, de kaartjes zo volledig mogelijk publiceren zoals wij thans proberen te doen met als gevolg, dat het nog geruime tijd, zelfs jaren zal duren voordat de Nederlandse atlas klaar is òf niet zo naar volledigheid streven met de mogelijkheid dat de atlas spoediger gereed komt en daardoor als geheel direct kan worden geraadpleegd. De Belgische bewerkers hebben voor dit laatste gekozen en wij aarzelen niet hen met het resultaat van harte geluk te wensen.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567642