Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527269

AuthorKees Groen
TitleBoekbespreking
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume26
Year2000
Issue6
Pages254-255
ISSN0017-2294
AbstractE.J. Weeda, J.H.J. Schaminée & L. van Duuren m.m.v. S.M. Hennekens, A.C. Hoegen en A.J.M. Jansen, Atlas van Plantengemeenschappen in Nederland deel 1: Wateren, moerassen en natte heiden, Utrecht, 2000, 334 pag, ƒ 79,90, ISBN 90- 5011-1327.
Al jaren is er gewerkt aan een atlas als belangrijke aanvulling op de omvangrijke informatie over plantengemeenschappen die reeds in de vijfdelige serie De vegetatie van Nederland bijeen is gebracht. Nu is het eerste van vier geplande delen verschenen, waarin de historische en actuele verspreiding van vegetaties wordt gepresenteerd op het niveau van associaties. Subassociaties en onverzadigde gemeenschappen zijn buiten beschouwing gelaten. Het mooi uitgevoerde boek heeft weliswaar een kloek formaat, maar niet de imponerende omvang van het overeenkomende deel 2 van De Vegetatie van Nederland. Ook is geprobeerd de inhoud aantrekkelijk te maken voor een bredere groep lezers en gebruikers. Gemeenschappen en soorten worden in de tekst altijd met hun Nederlandse naam weergegeven, waar nodig aangevuld met de wetenschappelijke. Literatuurverwijzingen zijn als noten weergegeven, wat de leesbaarheid zeer ten goede komt. Syntaxonomisch jargon is grotendeels vermeden, terwijl er in de associatiebeschrijvingen veel aandacht is voor de ecologie en de verspreiding. Het valt op dat de auteurs de wetenschappelijke naamgeving van editie 22 van de Heukels’ Flora hebben gebruikt, waar in De Vegetatie van Nederland tot het eind toe de naamgeving uit editie 21 werd gebezigd.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567668