Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527287

AuthorJ. Mennema
TitleBoekaankondiging
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume5
Year1971
Issue12
Pages280-280
ISSN0017-2294
AbstractBij het Rijksherbarium is in oktober 1971 verschenen het „Overzicht der Nederlandse bramen” van de hand van S. E. DE JONGH met medewerking van A. v. D. BEEK, J. H. KERN en F. M. MULLER. Deze gestencilde publicatie van 182 pag. omvat het eerste deel, nl. de Inleiding en de Homalacanthi. Het is verkrijgbaar door fl. 10,40 (incl. BTW.) te storten op gironummer 111768 van het Rijksherbarium, Schelpenkade 6, Leiden, met vermelding „Bramenboek”.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567686