Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527330

AuthorRuud van der Meijden
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume28
Year2002
Issue1
Pages21-23
ISSN0017-2294
AbstractDeze rapporten zijn te bestellen door overmaking van het vermelde bedrag op bankrekening 367054612 t.n.v. Alterra te Wageningen, onder vermelding van het gewenste rapportnummer. Van de rapporten die in 2001 binnengekomen zijn is de prijs nog in NLG genoteerd.
G.H.P. Arts, P.W.M. van Beers, J.D.M. Belgers & F.G. Wortelboer, Gedifferentieerde normstelling voor nutrienten in vennen. Onderbouwing en toetsing van kritische depositieniveaus en effecten van herstelmaatregelen op het voorkomen van isoetiden, Wageningen, 2001, 54 pag. + bijlagen, ƒ 40, Alterra-rapport 262.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567728