Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527365

AuthorNN
TitleVoortgang naar een landsdekkend bestand: Het Witte Gebieden Project
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume27
Year2001
Issue2/3
Pages45-47
ISSN0017-2294
AbstractVorig jaar lanceerden we het plan om binnen 5 jaar een representatief aantal kilometerhokken in alle uurhokken geïnventariseerd te hebben.¹ Er werd een figuur gepresenteerd met de ligging van de uurhokken die hiertoe in de komende jaren onderzocht moeten worden. De gegevens in de landelijke floradatabank FLORBASE² dienden daarbij als uitgangspunt.
Inmiddels zijn we weer een stap verder. Afgelopen najaar kon weer een groot aantal waarnemingen aan de floradatabank worden toegevoegd, vooral dankzij de vele inspanningen van floristen. De nieuwe versie, FLORBASE-2f, bevat gegevens tot en met 1999. Analyse van deze gegevens laat zien dat het aantal goed onderzochte hokken weer flink is toegenomen, maar dat er desondanks nog een kleine 500 uurhokken onvoldoende onderzocht zijn. In het Witte Gebieden Project willen we proberen om — gerekend vanaf 1975 — tenminste 5 à 6 kilometerhokken van alle uurhokken geïnventariseerd te krijgen. Hiermee werken we toe naar een landsdekkend bestand voor een atlas en voor allerlei landelijke berekeningen en modellen.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567763