Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527384

AuthorsJ. Mennema, G. Renaud-Nooy van der Kolff
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume11
Year1983
Issue7
Pages167-167
ISSN0017-2294
AbstractP.F.M. Coesel, De Desmidiaceeën van Nederland, Sieralgen, 1. Fam. Mesotaeniaceae, Gonatozygaceae, Peniaceae, Wetenschappelijke Mededelingen KNNV nr. 153, 1982, 32 pag., f 7, voor leden ƒ 5,40 (te bestellen bij bureau KNNV, B. Hoogenboomlaan 24, 1718 BJ Hoogwoud, postgiro 130.28). De realisering van de plannen van wijlen prof. dr. J. Heimans om een determinatietabel te vervaardigen van deze taxonomisch zo lastige groep groenwieren, gebruik makend van zijn archiefmateriaal. Inleidende hoofdstukken geven informatie over de morfologie en voortplanting, de oecologie en verspreiding van deze groenwieren.
H.P.M. Hillegers, De vegetatiesuccessie op de Bemelerhei van ± 1800-1979, Stichting Het Limburgs Landschap, Venlo, 1982, 15 pag. + kaarten + figuren, fotokopie.* Het relaas van de verarming van een botanisch interessant, schraal grasland tot aan het tijdstip waarop werd getracht de vegetatie door het invoeren van de oude beheersvorm te ‘restaureren’.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567781