Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527460

AuthorNN
TitleBoekbespreking
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume6
Year1973
Issue12
Pages204-204
ISSN0017-2294
AbstractHEUKELS-VAN OOSTSTROOM, Flora van Nederland, 17e druk, bewerkt door Dr. S.J. van Ooststroom, Wolters-Noordhoff N.V., Groningen, 1973, 911 pag., 1038 fig., fl. 31,50.
Spoediger dan mocht worden verwacht, is van de Flora van Nederland een nieuwe druk verschenen, die in hoofdzaak van de vorige verschilt door een aantal aanvullingen van nieuwe vondsten en noodzakelijke wijzigingen. Van de laatste is een aantal als addenda achterin het boek opgenomen; naar wij hopen worden zij, ter wille van de overzichtelijkheid, in de volgende druk in de tekst verwerkt. Het is opmerkelijk, dat het speenkruid wederom is teruggekeerd naar het geslacht Ficaria en het leverbloempje naar het geslacht Hepatica. Het verdient aanbeveling bij Crambe maritima de twijfelachtige opgave van 1788 voor de Hollandse kust weg te laten. Daarentegen zouden in een volgende druk wel de beide ondersoorten van Lamium galeobdolon kunnen worden opgenomen. Zo blijft er voor een flora nog altijd iets te wensen over, zelfs voor deze uitstekende Flora van Nederland.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567856