Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527487

AuthorsR. van der Meijden, G. Renaud-Nooy van der Kolff
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume12
Year1985
Issue10
Pages245-247
ISSN0017-2294
AbstractAnon., Lichenen-nummer, Buxbaumiella 16, 1984, 56 pag. Elf artikelen over recente veranderingen in de Nederlandse lichenenflora, waarvan onder andere het artikel over het herstel van de lichenenflora in westelijk Zuid-Holland landelijke belangstelling heeft getrokken.
Anon. (H. Weijs red.), Wilde planten van Utrecht, Provincie Utrecht, KNNV en Vereniging tot Behoud van natuurmonumenten in Nederland, 1984, 175 pag. (Te bestellen bij de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, door storting van ƒ 19,50 voor leden of ƒ 22,50 voor niet-leden op giro 9988 t.n.v. Natuurmonumenten, ’s-Graveland of giro 13028 t.n.v. Bureau KNNV, Hoogwoud). Een rijk geïllustreerd rapport over de resultaten van de in 1974 gestarte provinciale milieu-inventarisatie, waarin 119 soorten apart worden behandeld met een provinciaal verspreidingskaartje van elk op basis van kilometerhokken.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567883