Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527621

AuthorNN
TitleFloristische inventarisatie van Drenthe
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume13
Year1987
Issue9
Pages220-220
ISSN0017-2294
AbstractDe stichting Werkgroep Florakartering Drenthe (WFD) organiseert de systematische, floristische inventarisatie van die provincie op basis van kilometerhokken. Het werk wordt voornamelijk uitgevoerd door vrijwilligers. Ter bevordering van de werkzaamheden heeft het provinciaal bestuur van Drenthe een beperkte subsidie verstrekt, die het mogelijk maakt om aan vrijwilligers van buiten de provincie een tegemoetkoming te verstrekken in de reis- en verblijfkosten. Het is ook mogelijk om voor langere tijd als vrijwilliger voor de werkgroep te inventariseren.
Belangstellenden kunnen een inventarisatiehandleiding en informatie over de subsidiabele kosten verkrijgen bij het secretariaat of bij de penningmeester van de werkgroep.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568013