Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527662

AuthorNN
TitleBoekaankondiging
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume26
Year2000
Issue6
Pages251-253
ISSN0017-2294
AbstractDe Alterra-rapporten zijn te bestellen door overmaking van het desbetreffende bedrag (dit is incl. BTW en verzendkosten) op banknummer 36 70 54 612 t.n.v. Alterra, Wageningen, onder vermelding van het rapportnummer.
G.M. Dirkse & W.P. Daamen, Pilot Meetnet Functievervulling bos, natuur en landschap, Wageningen, 2000, 85 pag. + bijlagen, ƒ 50, Alterra-rapport 097.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568054