Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527761

AuthorNN
TitleRectificatie
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume13
Year1986
Issue2
Pages48-48
ISSN0017-2294
AbstractNa het uitkomen van het tweede deel van de Atlas van de Nederlandse Flora werd ontdekt dat het dankwoord incompleet is. De ontwikkeling van de programmatuur voor de verwerking van de streeplijstgegevens en het inbrengen van de gegevens geschiedde door medewerkers van het Instituut voor Theoretische Biologie van de Subfaculteit Biologie te Leiden. Met name aan F.H.D. van Batenburg, A. Majolee (bio-informatie verwerking) en de (toenmalige) studente K.A. van Ee (thans Centraal Rekeninstituut, Leiden) zijn wij veel dank verschuldigd. Aannemende dat vele Atlas- bezitters ook Gorteria lezen, menen wij dat deze rectificatie alhier gerechtvaardigd is.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568152