Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527868

AuthorsWil L.M. Tamis, Ruud van der Meijden
TitleDe uitwerking van de Natuurwaarde-index voor de duinen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume33
Year2007
Issue1
Pages11-20
ISSN0017-2294
AbstractDe biodiversiteit gaat op grote schaal achteruit. Biodiversiteit is een complex begrip en daarom is er behoefte aan een heldere maat om de achteruitgang van de biodiversiteit te karakteriseren en te communiceren met het beleid. Voor Nederland is de zogenaamde Natuurwaarde-index (NWI) ontwikkeld door het Milieu- en NatuurPlanbureau. De NWI combineert informatie over kwantiteit (areaal) en kwaliteit (ecosysteemspecifieke soorten) ten opzichte van een natuurlijke referentiesituatie in 1950. De berekening van de NWI wordt uitgelegd en gedemonstreerd voor vaatplanten in de regio duinen, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan een aangepaste referentiesituatie voor de duinen in 1850. De karakteristieke duinflora blijkt in de 20e eeuw een sterke achteruitgang te hebben beleefd, met name van de natte graslandsoorten. In de laatste decennia van de 20e eeuw is er echter sprake van een duidelijk herstel hiervan.
Biodiversity is in rapid decline worldwide. It is a complex concept, hence there is a need for an easy and transparent indicator to characterize and communicate this decline to policy makers. For the Netherlands, the Nature Capital Index (NCI) has been developed by the Netherlands Environmental Assessment Agency (MNP). The NCI combines information about quantity (area) and quality (ecosystem specific species), which are standardized to a natural reference situation in 1950. In this paper, the calculation of the NCI is being described for the vascular plants in the dunal region and special attention is paid to the construction of the adapted reference situation of 1850 for this region. The characteristic flora of the dunes showed a strong decline in the 20th century, in particular wet grassland species. However, by the end of the 20th century these species showed a remarkable recovery.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568257