Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527935

AuthorNN
TitleOnder de loupe
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume12
Year1984
Issue4
Pages88-88
ISSN0017-2294
AbstractAls vervolg op de Flora van Midden-Brabant van J. en T. Cools (1980) worden momenteel plannen uitgewerkt om te komen tot de uitgave van een flora van geheel Noord-Brabant. Deze flora zal verspreidingskaartjes van alle in deze provincie voorkomende soorten bevatten. Van zoveel mogelijk soorten zullen gegevens worden opgenomen over de milieuomstandigheden waaronder zij in Noord-Brabant voorkomen. Bovendien zal de flora inleidende hoofdstukken bevatten over het ontstaan en de bodem van Noord-Brabant, de plantengeografische districten, de verspreiding van de plantesoorten, de voor- en achteruitgang van de flora en de Brabantse plantenamen.
Een ieder die informatie kan verstrekken over het voorkomen van plantesoorten in Noord-Brabant wordt verzocht deze per soort, met een zo nauwkeurig mogelijke vindplaatsaanduiding, of per gebied op te zenden aan G. Stooker, postbus 1180, 5004 BD Tilburg, tel. 013-678755, 013-555861; naar hem kunnen ook gegevens over Brabantse plantenamen worden gezonden. Zowel G. Stooker als J. Cools, tel. 013-368058, zullen graag alle inlichtingen over dit project verstrekken. Het kaartje (fig. 1) laat zien welke uurhokken in ieder geval aanvulling behoeven.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568321