Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527947

AuthorJ. Mennema
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume8
Year1976
Issue4
Pages74-75
ISSN0017-2294
AbstractH. W. J. VAN DIJK, Water vegetaties in Zuid- en Midden-Limburg in 1970. Verslag doctoraal onderwerp Hugo de Vries-laboratorium, afd. Vegetatiekunde en Experimentele Oecologie, Amsterdam/rapport Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum, 1974, 4 + 178 pag. + 5 bijlagen, fotokopie¹). Verslag van een onderzoek naar de floristische samenstelling en syn- en autoecologie van alle watervegetaties, uitgezonderd die in stilstaande oligotrofe wateren en wateren dieper dan 2 m, in Limburg Z. van de Zuid-Willemsvaart, Noordervaart, Roggelse beek en Swalm, waarbij verschillende wiskundige verwerkingstechnieken werden getoetst.
R. & A. FITTER, Elseviers Bloemengids; De wilde bloemen van Noordwest-Europa. Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1976, 324 pag., ƒ 23,50. De Nederlandse vertaling, verzorgd door een aantal medewerkers van het Rijksherbarium, van het oorspronkelijk Engelse boekje met illustraties van Majorie Blamey.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568333