Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:528137

AuthorsA.H.J. Freijsen, E. Heeres, E. Laarman
TitleKorte mededelingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume5
Year1970
Issue5
Pages79-80
ISSN0017-2294
AbstractCarex nigra met twee en drie stempels. In de duinvallei „het Vliegveld” bij Oostvoorne bestuderen wij sinds enige jaren het effect van kunstmest op de vegetatie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op een proefveld. In de vegetatie spelen Carex nigra, C. disticha en C. flacca een belangrijke rol. Het aantal en de bedekking van ieder van deze soorten binnen het proefveld was aanvankelijk moeilijk te bepalen. Zij waren op elkaar gaan lijken ten gevolge van de bemesting. Om de determinatie te vergemakkelijken zijn toen planten binnen en buiten het proefveld met elkaar vergeleken. Bij dit zorgvuldige bekijken van zeggen vonden we samen met mej. J. H. M. Olk in 1966 buiten het proefveld planten die op het eerste gezicht zowel kenmerken van Carex nigra als van C. flacca bezaten. Het was vooral merkwaardig, dat tussen de vrouwelijke bloemen met twee stempels soms exemplaren met drie stempels voorkwamen. Ook in latere jaren zijn deze planten aangetroffen. Op het Rijksherbarium werden door de heer J. H. Kern deze schijnbaar hybride planten toch als Carex nigra gedetermineerd. Tenslotte mag nog worden vermeld, dat gedeeltelijk steriele vrouwelijke aartjes voorkwamen bij de betreffende planten. Dit is echter een kenmerk, dat ons inziens wijder verbreid is bij de planten van Carex nigra in het duingebied van Voorne.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568517