Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:534111

AuthorS.J. van Ooststroom
TitleDe I.V.O.N.-inventarisatie
JournalCorrespondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume3
Year1957
Issue1
Pages38-40
AbstractIn het eerste nummer van het Correspondentieblad gaf ik een overzicht van het werk van hot I.V.O.N. in het algemeen. Op verzoek van een aantal aspirantmedewerkers wil ik nu nog even iets over de practijk van het inventariseren laten volgen.
Als basis voor de inventarisatie wordt, zoals reeds werd medegedeeld, gebruikt de Topografische kaart van Nederland 1 : 50.000. Deze wordt door verticale lijnen (de vouwen van do kaart) en horizontale lijnen (die erop worden getekend) in 40 kwadraten verdeeld van 5 x 5 km. Dit zijn de z.g. uurhokken, de eenheden voor de inventarisatie. Per uurhok worden nl. do daarin voorkomende plantensoorten in het veld genoteerd. Dit noteren geschiedt op gedrukte „hoklijsten”, verkrijgbaar bij het I.V.O.N. p.a. Rijksherbarium, afd. Nederland, Nonnensteeg 1, Leiden,
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/571675