Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:534687

AuthorJ. Lanjouw
TitleProf. Dr. A. A. Pulle 18 Mei 1914—18 Mei 1939
JournalMededelingen van het Botanisch Museum en Herbarium van de Rijksuniversiteit te Utrecht
Volume55
Year1939
Issue1
Pages1-5
ISSN2352-5754
AbstractDe in deze Jubileumserie van de „Mededeelingen van het Botanisch Museum en Herbarium te Utrecht” opgenomen artikelen zijn door de schrijvers ingezonden om Prof. Pulle, ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum als hoogleeraar, hun waardeering te toonen. Een kort woord over den jubilaris moge hier als inleiding van deze bijdragen volgen.
Op 10 Januari 1878, op den dag dat in verschillende plaatsen den Ioosten sterfdag van Linnaeus werd herdacht, werd August Adriaan Pulle te Arnhem geboren.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/572251